ضمن خدمت فرهنگیان
نمونه سوال دوره ضمن خدمت فرهنگیان

منبع دوره:نمونه سوال از کتاب اسلام و نیازهای زمان 

روز آزمون: 1 خردادماه 93

فرهنگیان استان اردبیل

 

برای دانلود نمونه سوال کلیک کنید

 

برای دانلود نمونه سوال کلیک کنید

 

 منبع:http://www.shirdel.blogsky.com/


برچسب‌ها: کتاب اسلام و نیازهای زمان, نمونه سوال دوره ضمن خدمت فرهنگیان
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
 

۱ -یکی ازعلل نسخ چیست؟

 

حقایق شریعت قبلی

 

اقتضای زمان است

 

تحریف شریعت پیشین است.

 

الف وب صحیح است

 

 

 

۲ -عوامل تصفیه فکراسلامی به ترتیب کدامند؟

 

قرآن ، سنت پیامبر،عقل

 

قرآن ، سنت پیامبر،اجماع

 

قرآن ، عقل ،سنت پیامبر

 

قرآن ،عقل، اجماع

 

 

 

۳ -کدام گزینه درخصوص فردواجتماع صحیح است ؟

 

اجتماع امراعتباری است ،فرداصالت دارد.

 

اجتماع اصالت دارد، فرداعتباری است.

 

اجتماع وفردهردواعتباری هستند واصالت ندارند

 

هم فرداصالت دارد وهم اجتماع

 

 

 

۴ -درتاریخ ادبیات ادوارد بروان عقاید اسلامی رامثل کدام جریان نقل کرده است؟

 

اخباریون

 

خوارج

 

معتزله

 

اشاعره

 

 

 

۵ -دوره سعادت بشر چه دوره ای است؟

 

دوره حکومت عقل است که درآن علم اسیر وبرده است .

 

دوره عدل کامل است که درآن بحث علم نسبی است.

 

دوره حکومت عقل است که درآن علم اسیر وبرده نیست .

 

دوره عدل کامل است که درآن علم اسیر وبرده است

 

 

 

۶ -پایه عدالت چیست ؟

 

مساوات  است

 

حقوق واقعی است

 

توازن است

 

 نسبی است

 

 

 

۷ -ازنظر کسانی که تاریخ رامادی تفسیر می کنند عدالت چگونه است؟

 

عدالت یعنی مساوات

 

عدالت مفهومی ندارد

 

عدالت ریشه مساوات است

 

عدالت به طور مطلق وجود دارد.

 

 

 

۸ -مکمل ومتمم عقل چیست؟

 

اجتهاد

 

اجماع

 

وحی

 

عبادت

 

 

 

۹ -مقتضیات زمان چیست ؟

 

زمان دائما درحال گذشتن است

 

زمان برگشت پذیرنیست

 

زمان تقاضاهای مختلف دارد

 

زمان به تدریج درحال تغییراست

 

 

 

۱۰ -کدام مسلک اعتقاد داشتند که "عقل حق ندارد درموضوعات دینی دخالت کند؟

 

معتزله

 

اشاعره

 

خوارج

 

اخباریگری

 

 

 

۱۱ -کدام فقه "کتاب،سنت،اجماع،وقیاس راحجت می داند؟

 

فقه شیعه

 

فقه حنفی

 

فقه حنبلی

 

فقه شافعی

 

 

 

۱۲ -کدام گزینه درمورد اجتماع صحیح است؟

 

افرادانسان که بایکدیگرزندگی می کنند نظیرمخلوطها هستند.

 

افرادانسان که بایکدیگرزندگی می کنند نظیرمرکب ها هستند.

 

افرادانسان که بایکدیگرزندگی می کنند به مرکب هانزدیک تر هستند.

 

افرادانسان که بایکدیگرزندگی می کنند به مخلوطهانزدیک تر هستند.

 

 

 

۱۳ -عدالت چگونه امری است ؟

 

امری مطلق ونسبی است

 

امری نسبی است ومطلق نیست

 

امری مطلق است ونسبی نیست

 

عدالت نه امری مطلق ونه نسبی است

 

 

 

۱۴ -امکان سقوط وانحراف برای انسان چگونه است ؟

 

ازراه خودخواهی وجهالت

 

ازراه ستمگری وظلم وجهالت

 

ازراه ستمگری وظلم وحقوق یکدیگرراپایمال کردن

 

ازجهالت ونادانی وتعصب

 

 

 

۱۵ -کدام یک ازادیان منکر «نسخ» می باشند؟

 

مسیحیان

 

زرتشتیان

 

بودائیان

 

یهودیان

 

 

 

۱۶ -منظوراز «ماباید متعبدباشیم» چیست؟

 

بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم خواه حکمتش رافهمیده باشیم یانفهمیده باشیم

 

بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم بایدحکمتش رافهمیده باشیم

 

بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم نبایدحکمتش رافهمیده باشیم

 

بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم وبه دنبال مصلحت اندیشی آن باشیم

 

 

 

۱۷ -به نظر سقراط پایه اخلاق چیست ؟

 

حقوق واقعی

 

حسن وقبح عقلی است

 

آداب است

 

رفتارنیک است

 

 

 

۱۸ -کدام شخصیت مطلب زیر راخوب استنباط کرده وپرورانده است:

 

"اجتماع روی فرداثرمی گذاردوفردروی اجتماع.اجتماع مجموعش یک واحداست،خودش روح وعمردارد"

 

 

 

شهیدمطهر

 

شهیدبهشتی

 

علامه جعفری

 

علامه طباطبایی

 

 

 

۱۹ -معنای نسخ کدام گزینه است ؟

 

حکمی رابرداشته به جای آن حکم دیگری راوضع کنند

 

حکمی راوضع کنند وبعد آن حکم رابرداشته به جای آن حکم دیگری بگذارند.

 

هرحکمی وضع شود رانسخ می گویند.

 

اصلاح کردن قانون رانسخ می گویند

 

 

 

۲۰ -سخن اقبال درباره اجتهاد کدام است؟

 

اجتهادلازمه دین داری است

 

اجتهادقوه محرکه اسلام است

 

اجتهادمانند نیرویی است که اسلام راتقویت می کند

 

اجتهادضرورت داردیعنی درهرعصروزمانی باید افرادمتخصص واقعی باشند

 

 ...................................

 

درتاریخ ادبیات ادوارد بروان عقاید اسلامی رامثل کدام جریان نقل کرده است؟

 

 اخباریون

 

خوارج

 

معتزله

 

اشاعره

 

۲          آیه شریفه « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ » حامل چه پیامی است؟

 

دعوت غیر مستقیم به تفکر

 

دعوت مستقیم به تفکر

 

 دوری از شرّ حیوانات

 

 معرفی حیواناتی که نجس العین هستند

 

 

 

۳          مسلکی که در روشنفکری افراط کرده و وجود «جن»را انکار کردند کدام است؟

 

اشاعره

 

اخباریون

 

خوارج

 

معتزله

 

۴            عبارت مقابل از کیست؟ « تمدنی شگفت انگیز تر از تمدن اسلامی وجود ندارد »

 

گوستاولوبون

 

ویل دورانت

 

کانت

 

لنین

 

۵          کدامیک از فلاسفه زیر پایه اخلاق را بر حسن و قبح بنا نهاده است ؟

 

سقراط

 

ارسطو

 

فارابی

 

افلاطون

 

۶          فرق علم و تفقّه چیست؟

 

هر دانشی را تفقّه می گویند ولی علم به دانش عمیق گفته می شود

 

هر دو به معنی دانش وسیع است

 

هر دانشی را علم می گویند ولی تفقّه به دانش عمیق گفته می شود

 

به دانش طبیعی علم و به علوم ماوراء طبیعی تفقّه می گویند

 

۷          براساس احادیث موجود اقسام قلب ها را مشخص کنید؟

 

قلب سیاه، قلب روشن

 

قلب سیاه، قلب متلالی

 

قلب روشن، قلب سیاه، قلب منکوس یا وراونه

 

قلب روشن، قلب منکوس یا وارونه

 

۸          از دیدگاه شهید مطهری:

 

اخلاق نسبی است، همانطور که سقراط هم بر این عقیده است

 

اخلاق یعنی این که انسان اراده خودش را بر عادات و طبایع غلبه دهد و اراده بر آن ها حاکم باشد

 

پایه اخلاق، زشتی و زیبایی های ظاهری است

 

اصول زیبایی های عقلی و اصول زشتی های عقلی متغیّر، ولی فروع آن ثابت است

 

۹            کدام جمله نادرست است؟

 

احمد بن حنبل تقریبا معاصر با حضرت امام هادی(ع) است

 

ابوحنیفه در عراق و شاگرد امام صادق(ع) بوده است

 

مالک بن انس معاصر با امام صادق(ع) و در مدینه بود

 

ابوحنیفه در ایران و شاگرد امام صادق(ع) بوده است

 

۱۰        نیروهای عجیبی که خدابه انسان داده کدام است؟

 

ابتکار،عقل،خلاقیت

 

ابتکار،هوش،خلاقیت

 

هوش ،عقل ،ابتکار

 

عقل ،خلاقیت ،تکلیف

 

۱۱        معنای عرضه کردن چیست؟

 

هرکمالی وهرفیضی که ازطرف خدا برانسان عرضه می شود

 

هرکمالی وهرفیضی که ازطرف خدا برمخلوقات عرضه می شود

 

هرکمالی وهرفیضی که ازطرف خدا فقط برپیامبران وامامان عرضه می شود

 

هرکمالی وهرفیضی که ازطرف خدا فقط برپیامبران عرضه می شود

 

۱۲          با توجه به کتاب منبع آزمون، خداوند به چه وسیله ای انسان را می آزماید؟

 

تکلیف و مسئولیت

 

ارائه مصیبتها و محدودیت های زندگی

 

دادن نعمات فراوان

 

علم و جهل انسان

 

۱۳        کدام گزینه درخصوص فردواجتماع صحیح است ؟

 

اجتماع امراعتباری است ،فرداصالت دارد.

 

اجتماع اصالت دارد، فرداعتباری است.

 

اجتماع وفردهردواعتباری هستند واصالت ندارند

 

هم فرداصالت دارد وهم اجتماع

 

۱۴        چیزی که دروجدان هر زن ومردی وجود دارد چیست ؟

 

احترام

 

حجاب

 

عفت

 

نیاز

 

۱۵        کدام گزینه زیر معنی دقیق  « الشّريعةُ ِاذا ِقيست مُحِقت‏»است، که از ائمه اطهار علیهم السّلام نقل شده است؟

 

 

 

شریعت با قیاس حقانیت خود را به اثبات می رساند

 

شریعت اگر قیاس بشود محو می شود

 

شریعت وقتی قیاس شد، محقّ به حقّ خود می رسد

 

شریعت وقتی حاکم شد، مردم به حق خود می رسند

 

۱۶        محورفعالیت بشر چیست؟

 

عبادت

 

دوست داشتن

 

معرفت

 

احتیاج

 

۱۷        پیغمبرمالک نفس مومنین است یعنی چه ؟

 

حق پیغمبرازحق مومنین بیشتر است

 

آنجاکه مصلحت بداند نفس مومنین راهم می تواند فداکند

 

پیغمبرازآنجا که ولی امرمسلمین است برآنان حق دارد.

 

پیغمبراولی برمومنین است

 

۱۸        امیرالمومنین علی (ع)فرمود:"بعدازایمان به خدا چیزی درحد   ....  نیست".

 

عبادت

 

اخلاق

 

نماز

 

آداب

 

۱۹        عوامل تصفیه فکراسلامی به ترتیب کدامند؟

 

 

 

قرآن ، سنت پیامبر،عقل

 

قرآن ، سنت پیامبر،اجماع

 

قرآن ، عقل ،سنت پیامبر

 

قرآن ،عقل، اجماع

 

۲۰        پدیده های هرزمان دوقسم است آن دو کدامند؟

 

ناشی ازترقی وپیشرفت ویاناشی ازانحراف باشد.

 

ناشی ازظهورمسلک ویاناشی ازانحراف باشد

 

ناشی ازترقی وپیشرفت ویاناشی ازظهورمسلک باشد

 

ناشی ازترقی وپیشرفت وناشی ازظهور علو جدیدباشد

 

 .............................

 

دام فقه "کتاب،سنت،اجماع،وعقل راحجت می داند؟
فقه شیعه
فقه حنفی
فقه حنبلی
فقه شافعی

 

پاسخ امام حسین (ع)به مروان حکم که گفت:"یااباعبدالله من مصلحت می بینم که بایزید بیعت کنی "
چیــــست ؟ 
زیربارظلم و ستم نمی روم.
درآن موقع اسلام چه خواهد شد؟
پس مردانگی چه خواهدشد.
زیربارظلم نمی روم حتی اگرکسی مرایاری نکند.

 

3-امیرالمومنین علی (ع)فرمود:"بعدازایمان به خدا چیزی درحد   ....  نیست". 
عبادت
اخلاق
نماز
آداب

 

تعبیرامیرالمومنین ازنهج البلاغه حکمت 147 "مستعملاً آلة الدین للدنیا" درخصوص کدام بحث است؟

دنیا وآخرت 
علم آزاد وعلم تکوینی
تغییرات خوب ، تغییرات بد
علم آزاد وعلم اسیر

 

اولین جریان جمودآمیزی که درتاریخ اسلام پیداشد کدام است؟

معتزله
اشاعره
خوارج
اخباریگری

 

یکی ازچیزهایی که باعث حیرت جهانیان شده است چیست ؟ 
سرعت رشد وبه استقلال رسیدن مسلمین
بیداری مسلمانان
هدف مشخص ووحدت مسلمین
بیداری ووحدت مسلمین

 

پرستش یعنی چه ؟

یکی ازخلق های ثابت همگانی تغییرپذیرکه زمان درآن تاثیر داشته باشد.

یکی ازحاجت های بشرکه زمان همواره درآن تاثیر داشته است

حالتی که انسان ازناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که اوراآفریده وخودش درقبضه قدرت اونیست.
سیری است که انسان ازخلق به سوی خالق می کند

 

کدام متفکراسلامی است که پدرش به اوسفارش کرد:"قرآن راآنچنان بخوان که گویی وحی برتونازل شده است " 
شهیدمطهری
دکترشریعتی
اقبال لاهوری
سیدجمال اسدآبادی

 

تفاوت زندگی اجتماعی انسانها بابعضی ازحیواناتی که زندگی اجتماعی دارند(زنبورعسل)چیست؟ 
انسانها هدفمند زندگی می کنندحیوانات زندگی متحول ومتکاملی دارند
انسانها منظم زندگی نمی کنندحیوانات منظم اند
انسانها دارای قوه ابتکارندحیوانات ابتکار ندارند
انسانها قانون مند هستند حیوانات زندگی متحول ومتکاملی دارند

 

پیغمبرمالک نفس مومنین است یعنی چه ؟ 
حق پیغمبرازحق مومنین بیشتر است
آنجاکه مصلحت بداند نفس مومنین راهم می تواند فداکند
پیغمبرازآنجا که ولی امرمسلمین است برآنان حق دارد.
پیغمبراولی برمومنین است

 

توازن اجتماع به چیست ؟ 
حقوق همه افرادرعایت بشود حق اجتماع هم رعایت شود
حقوق بعضی از افرادرعایت بشود حق اجتماع هم رعایت شود
وقتی حقوق افرادرعایت شود تاحدودی حق اجتماع هم رعایت شده است
وقتی حقوق اجتماع رعایت شود تاحدودی حق افراد  هم رعایت شده است

 

عبادت وپرستش از اسلام جداشدنی نیست بعضی ازافرادکه باتعلیمات اجتماعی اسلام آشناشده اندسبب شده است... 
تغییردراسلام به وجود آید
عبادات را تحقیرکنند
دنبال پول ومادیات بروند
درعین افزون طلبی رضای خدارامی خواهند

 

مکمل ومتمم عقل چیست؟ 
اجتهاد
اجماع
وحی
عبادت

 

کدام فقه "کتاب،سنت،اجماع راحجت می داند؟

فقه شیعه
فقه حنفی
فقه حنبلی
فقه شافعی

 

 

 

ازمباحث بسیار اساسی مقتضیات زمان کدام مسئله است؟ 
ناسخ ومنسوخ
محکم ومتشابه
خاتمیت ومنسوخ
نسخ وخاتمیت

 

آیاباتغییراتی که درزمان پیدامی شود باید هماهنگی کرد یاباید مخالفت کرد؟ 
باتغییرات زمان باید هماهنگی کرد
باتغییرات زمان بایدمخالفت کرد
باتغییرات زمان نبایددربست هماهنگی کردونه صددرصدمخالفت کرد
باتغییرات زمان بایددربست هماهنگی کردونه صددرصدمخالفت کرد

 

 

 

منظوراز «ماباید متعبدباشیم» چیست؟

بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم خواه حکمتش رافهمیده باشیم یانفهمیده باشیم
بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم بایدحکمتش رافهمیده باشیم
بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم نبایدحکمتش رافهمیده باشیم
بایدهردستوری که ازناحیه دین ثابت شد عمل کنیم وبه دنبال مصلحت اندیشی آن باشیم

 

 

 

ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
فایل صوتی، متنی و فایل pdf محتوای برنامه های پخش شده رادیو قرآن مربوط به دوره های آموزشی روش تدریس قرآن  از طریق سایت رادیو قرآن www.radioquran.ir/ در بخش خانه قرآن قابل دسترسی، استخراج و بهره برداری می باشد.


برچسب‌ها: رادیو قرآن, خانه قرآن, امتحان ضمن خدمت, نمونه سوالات ضمن خدمت
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
دوره آموزشی آداب و اسرار نماز به همت ستاد اقامه نماز کشور به صورت مجازی با همکاری مرکز آموزش مجازی مهدویت برگزار می شود.

دوره آموزشی آداب و اسرار نماز به همت ستاد اقامه نماز کشور به صورت مجازی با همکاری مرکز آموزش مجازی مهدویت برگزار می شود.
مجوز  این دوره دوره طی بخشنامه 30432/1/200 به ستاد اقامه نماز داد شده است و این ستاد با همکاری مرکز آموزش مجازی مهدویت اقدام به برگزاری این دوره به صورت مجازی نموده است .
این دوره جزء دوره های فرهنگی و آموزشی مصوب برای ضمن خدمت کلیه کارکنان دولت و با هدف ارتقای سطح معلومات دینی آنان اجرا می‌شود.
لازم به ذکر است دوره «آداب و اسرار نماز» از مجموعه دورهای عمومی- فرهنگی و اجتماعی -  ضمن خدمت نظام آموزش کارکنان دولت می باشد. این دوره به مدت بیست هشت ساعت آموزشی می باشد که علاقه مندان به فراگیری و استفاده از امتیاز این دوره می توانند به پایگاه آموزش مجازی مهدویت به آدرس اینترنتی www.mahdaviat.org    مراجعه نموده و در آن ثبت نام نمایند.
ویژگی های دوره:
-   آسان بودن سیستم آموزشی 
-    عدم نیاز به حضور در کلاس ها 
-    عدم محدودیت زمانی و مکانی برای شروع دوره
-    استفاده از امکانات جانبی مرکز مجازی مهدویت
-    پرسش و پاسخ انلاین با استاد و برگزای جلسات رفع اشکال 
-صدور گواهی ضمن خدمت به مدت 28ساعت آموزشی از طرف ستاد اقامه نماز کشور.
-    استفاده از بهترین اساتید جهت تدریس دوره
-    آزاد بودن مطالعه و نبودن محدویت زمانی ( به صورتی که کارمند می تواند خودش برنامه آموزشی  را مدیریت نمایید)
-    بارگزاری فایل های تصویری و صوتی تدریس اساتید و امکان دانلود آنها با حجم پایین

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید

ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
با احترام به اطلاع می رساند  دوره آموزشی مدیریت در قرآن به مدت 16 ساعت با كد 92503129  فقط برای كاركنان اداری برگزار می گردد .
شرایط و ضوابط :
1- فراگیران :این دوره مخصوص همكاران اداری می باشد .
2- آزمون در كارگاه رایانه به صورت test center  در ساعت اداری برگزار می گردد .
3- تاریخ آزمون 93/05/16 از ساعت 8 الی 12 می باشد 
4- به منظور دریافت فایل محتوی دوره این جا 
كلیك نمایید .

ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
محتوای دوره آموزشی روشها و فنون تدریس  ، خلاصه كتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی دكتر حسن شعبانی  ( فایل مورد نظر شامل 3 جزوه روش ها و فنون تدریس می باشد.) 

            دانلود جزوه روشها و فنون تدریس  

دوره آموزشی روشها و فنون تدریس با كد  دوره   91400312 به مدت 24 ساعت در تاریخ 14 و 15 مرداد روز سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 23:30 به شیوه غیر حضوری برگزار می گردد. 


 شرایط شغلی شركت كنندگان  در دوره :
,آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مربی امور تربیتی مدارس متوسطه(1097),مربی بهداشت مدارس(405),مشاور تحصیلی(949),مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951),مدیریت واحد آموزشی(120),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),كارشناس امورفوق برنامه(124),كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),كارشناس امور آموزشی(194),كاردان امورآموزشی(1169),مسئول امورآموزشی(1167),مربی امورآموزشی(169),مدیرامورآموزشی(135)


برچسب‌ها: دوره آموزشی روشها و فنون تدریس, كتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی, دكتر حسن شعبانی
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
دوره آموزشی "  احكام زندگی در اسلام " بمدت 20 ساعت به شیوه غیر حضوری در تاریخ های 21 و 22 مرداد 93 از ساعت 14:30 الی 23:30 برگزار می گردد. 
 

 

دانلود محتوای دوره آموزشی 


برچسب‌ها: احكام زندگی در اسلام, سوالات احكام زندگی در اسلام, ضمن خدمت
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت آموزگاران( كد93602007  )
(ویژه آموزگارانی كه تاكنون موفق به گذراندن دوره بدو خدمت آموزگاران نشده اند)

با سلام وآرزوی  قبولی طاعات
              با عنایت به بخشنامه شماره 23875/33 مورخ 90/10/25وزارت متبوع ، ضروری است تمامی نیروهای جدید الاستخدام كه درپست آموزگاری مشغول خدمت می باشند ، جهت آشنایی بیشتر با روش ها وفنون تدریس ، دوره آموزشی بدو خدمت مهارتهای تدریس آموزگاران به میزان 294ساعت را بگذرانند . لذا لازم است تمامی آموزگارانی كه موفق به گذراندن این دوره نشده اند با توجه به شرایط ذیل در این دوره ثبت نام نمایند.
تذكرات:
1- ثبت نام در دوره از طریق سامانه LTMS بخش ثبت نام در دوره ها و اطمینان از اینكه در دوره فوق ثبت نام شده اید.( برای اطمینان از سامانه خارج شده و پس از ورود مجدد در بخش دوره های ثبت نام شده دوره فوق را مشاهده نمائید .
2- شروع ثبت نام توسط فراگیران 93/4/21 لغایت 93/4/31
3- شیوه و جزئیات اجرا دوره پس از تایید كمیته اجرایی استان به مدارس ابلاغ خواهد شد


برچسب‌ها: بدو خدمت آموزگاران, نیروهای جدید الاستخدام, مهارتهای تدریس آموزگاران, سامانه LTMS
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

اسلایدر